Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego

Zawód tłumacza przysięgłego jest zawodem zaufania publicznego; jego wykonywanie reguluje Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z 25 listopada 2004 r. Stanowi ona podstawę prawną wykonywania zawodu, znajdziemy w niej również zasady odpowiedzialności za uchybienia tłumacza. Tłumacz ponosi odpowiedzialność zawodową za niewypełnienie lub nienależyte albo nierzetelne wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy.

Wobec tłumacza przysięgłego mogą zostać zastosowane następujące kary:

-upomnienie,

-nagana,

-kara pieniężna,

-zawieszenie prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego (od 3 miesięcy do roku),

-pozbawienie prawa wykonywania zawodu. O prawo to można ponownie ubiegać się po upływie 2 lat od pozbawienia, pod warunkiem ponownego zdania egzaminu.

Odpowiedzialność ustaje z upływem 3 lat od popełnienia czynu, z wyjątkiem przypadków, gdy popełniono przestępstwo objęte kodeksem karnym lub prawem skarbowym (wtedy obowiązują zasady ogólne wyrażone w tych przepisach).

Postępowanie w sprawie odpowiedzialności zawodowej tłumacza przysięgłego wszczyna i przeprowadza Komisja Odpowiedzialności Zawodowej na wniosek Ministra Sprawiedliwości lub wojewody. Osoba która zamówiła tłumaczenie (najczęściej indywidualny klient lub firma) może zwrócić się do wyżej wymienionych podmiotów z wnioskiem o wszczęcie postępowania. Tłumacz przysięgły ma prawo wziąć udziału w toczącym się postępowaniu. W razie niekorzystnego orzeczenia tłumacz może wnieść odwołanie do sądu apelacyjnego właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania. Odwołanie przysługuje również stronie przeciwnej.

Odpowiedzialność tłumacza nie ogranicza się tylko do odpowiedzialności zawodowej; odpowiada on również przed klientem. W razie jego uchybień, firma lub osoba prywatna zlecająca tłumaczenie, może dochodzić odszkodowania za błędy; odszkodowanie obejmuje koszty tłumaczenia oraz rekompensatę nakładów poczynionych przez zleceniodawcę (np. zwrot kosztów druku czy dystrybucji przetłumaczonych tekstów).

Artykuł napisany we współpracy z Focus Tłumaczenia – tłumaczenia dla firm Warszawa.

Zostaw komentarz

trzy × cztery =